“Бойчинов 2004” ЕООД гр София е ЛИЦЕНЗИРАНА фирма за Събиране и Транспорт на отпадъци.Стройтелни , Битови, Производствени и Опасни по смисъла на чл.12 от ЗУО /вкл.болнични/

Другата основна дейност с която се занимаваме е строителство и ремонтни дейности. Дългогодишния ни опит ни позволява да се справяме с множество предизвикателства. Дали имате нужда от цялостно изграждане на обект или по-малки дейности свързани с освежаване или решаване на някакъв проблем, може да разчитате, че ще се отнесем професионално с възложената ни задача.

Основно отпадъците могат да се разделят на четири групи:

1. “БИТОВИ ОТПАДЪЦИ” са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;

2. “ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ” са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;

3. “ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;

4. “СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ” са отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения. >